فرم ارزیابی برنامه استارتاپ کانادا

فرم ارزیابی برنامه استارتاپ کانادا

*کلیه اطلاعاتی که در این فرم وارد می نمایید شخصی و محرمانه خواهد بود و فقط به منظور ارزیابی وضعیت شما برای مهاجرت به کانادا استفاده خواهد شد و در اختیار هیچ شخص حقیقی؛ حقوقی و یا سازمانی قرار نخواهد گرفت. *در صورتی که متاهل هستید و قصد دارید شرایط همسر شما نیز بررسی گردد لطفا فرم ارزیابی مربوطه را برای ایشان نیز از ابتدا تکمیل فرمایید.

معادل CLB 5* در آزمون IELTS جنرال حداقل نمره 4 در مهارت ریدینگ و 5 در سایر مهارت ها خواهد بود.

مقطع تحصیل دوم:

مقطع تحصیل سوم:

مقطع تحصیل سوم:

سوابق کاری:

محل کار اول :

محل کار دوم :

محل کار سوم :

شغل های قبلی :

سفر اول :

سفر دوم:

سفر سوم:

سفر های بعدی:

اطلاعات تکمیلی: