فرم ارزیابی تحصیل در مدارس کانادا

فرم ارزیابی تحصیل در مدارس کانادا

*کلیه اطلاعاتی که در این فرم وارد می نمایید شخصی و محرمانه خواهد بود و فقط به منظور ارزیابی وضعیت شما برای ادامه تحصیل در کانادا استفاده خواهد شد و در اختیار هیچ شخص حقیقی؛ حقوقی و یا سازمانی قرار نخواهد گرفت.

سفر های والدین در 10 سال گذشته:

سفر اول :

سفر دوم:

سفر سوم:

سفر های بعدی:

اطلاعات تکمیلی: