فرم ارزیابی عمومی

فرم ارزیابی عمومی

*کلیه اطلاعاتی که در این فرم وارد می نمایید شخصی و محرمانه خواهد بود و فقط به منظور ارزیابی وضعیت شما برای مهاجرت به کانادا استفاده خواهد شد و در اختیار هیچ شخص حقیقی، حقوقی و یا سازمانی قرار نخواهد گرفت. *در صورتی که متاهل هستید و قصد دارید شرایط همسر شما نیز بررسی گردد لطفا فرم ارزیابی مربوطه را برای ایشان نیز از ابتدا تکمیل فرمایید.

اطلاعات شخصی :

سفر به کانادا :

آزمون زبان :

آزمون زبان همسر متقاضی :

تحصیلات :

در قسمت سوابق تحصیلی بایستی همه مقاطع دانشگاهی وارد شود

رشته تحصیلی

رشته تحصیلی

رشته تحصیلی

سوابق کاری :

شغل های قبلی

سفر های متقاضی در 10 سال گذشته:

سفر دوم:

سفر سوم:

سفر های بعدی:

اطلاعات تکمیلی: