ارزیابی تحصیل در دانشگاههای کانادا

فرم ارزیابی تحصیل در دانشگاه‌های کانادا برای دانشجویان بین المللی امکان تحصیل در بهترین دانشگاه را براساس تجربیات و مهارت‌های آن‌ها فراهم نموده است. تکمیل این فرم به مسئولان آموزشی کمک می کند که در مورد پذیرش و تطابق دانشجو با برنامه‌های تحصیلی تصمیمات بهتری اتخاذ نمایند. فرم ارزیابی تحصیل در دانشگاه های کانادا می تواند در فرایند پذیرش دانشجو تاثیرگذار باشد و به دانشگاه کمک کند دانشجویان مناسب را انتخاب کنند

فرم ارزیابی ادامه تحصیل در کانادا

*کلیه اطلاعاتی که در این فرم وارد می نمایید شخصی و محرمانه خواهد بود و فقط به منظور ارزیابی وضعیت شما برای مهاجرت به کانادا استفاده خواهد شد و در اختیار هیچ شخص حقیقی؛ حقوقی و یا سازمانی قرار نخواهد گرفت. *در صورتی که متاهل هستید و قصد دارید شرایط همسر شما نیز بررسی گردد لطفا فرم ارزیابی مربوطه را برای ایشان نیز از ابتدا تکمیل فرمایید.

تحصیلات :

مقطع تحصیل اول:

اگر تحصیلات دانشگاهی ندارید خالی بگذارید

مقطع تحصیل دوم:

مقطع تحصیل سوم:

سوابق کاری:

محل کار اول :

محل کار دوم :

محل کار سوم :

شغل های قبلی :

سفر های متقاضی در 10 سال گذشته:

سفر اول :

سفر دوم:

سفر سوم:

سفر های بعدی:

اطلاعات تکمیلی: