ارزیابی تحصیل در مدارس کانادا

یکی از ابزارهای مهم در فرایند ورود به مدارس کانادا، تکمیل فرم ارزیابی تحصیل در مدارس این کشور است. دانش آموزان بین المللی با تکمیل این فرم فرصت پیدا می‌کنند که مهارت‌ها و تخصص‌های خود را به مدرسه ارائه دهند. فرم ارزیابی تحصیل در مدارس کانادا ارزیابی می‌کند که آیا دانشجویان مناسب الزامات آموزشی، فرهنگی مدرسه هستند یا خیر.

 

فرم ارزیابی تحصیل در مدارس کانادا

*کلیه اطلاعاتی که در این فرم وارد می نمایید شخصی و محرمانه خواهد بود و فقط به منظور ارزیابی وضعیت شما برای ادامه تحصیل در کانادا استفاده خواهد شد و در اختیار هیچ شخص حقیقی؛ حقوقی و یا سازمانی قرار نخواهد گرفت.

سفر های والدین در 10 سال گذشته:

سفر اول :

سفر دوم:

سفر سوم:

سفر های بعدی:

اطلاعات تکمیلی: