ارزیابی سرمایه گذاری در کانادا

فرم ارزیابی سرمایه گذاری در کانادا به متقاضیان مهاجرت به این کشور، از طریق سرمایه گذاری کمک می‌کند که بهترین روش مهاجرت به کانادا و دریافت اقامت از طریق سرمایه گذاری را دریافت کنند. با تکمیل این فرم کارشناسان ما با توجه به شرایط متقاضیان بهترین روش مهاجرتی را به آن‌ها پیشنهاد می‌کنند و مشاوره ارائه می‌دهند.

فرم ارزیابی سرمایه گذاری

*کلیه اطلاعاتی که در این فرم وارد می نمایید شخصی و محرمانه خواهد بود و فقط به منظور ارزیابی وضعیت شما برای مهاجرت به کانادا استفاده خواهد شد و در اختیار هیچ شخ حقیقیی؛ حقوقی و یا سازمانی قرار نخواهد گرفت. *در صورتی که متاهل هستید و قصد دارید شرایط همسر شما نیز بررسی گردد لطفا فرم ارزیابی مربوطه را برای ایشان نیز از ابتدا تکمیل فرمایید.

معادل CLB 5* در آزمون IELTS جنرال حداقل نمره 4 در مهارت ریدینگ و 5 در سایر مهارت ها خواهد بود.

مقطع تحصیل دوم:

مقطع تحصیل سوم:

مقطع تحصیل سوم:

سوابق کاری:

محل کار اول :

محل کار دوم :

محل کار سوم :

شغل های قبلی :

سفر های متقاضی در 10 سال گذشته:

سفر اول:

سفر دوم

سفر سوم

سفرهای بعدی :

اطلاعات تکمیلی :